Sdílet

Ochrana dat

Informace o ochraně osobních údajů dle čl. 13, 14 a 21 GDPR pro webové stránky, externí stránky a jiné procesy zpracování společnosti Schlüter-Systems KG

 

I.OBECNĚ


1. Správce

My, společnost Schlüter-Systems KG, bereme ochranu vašich osobních údajů a zákonná ustanovení sloužící této ochraně velmi vážně. Zákonné požadavky vyžadují vysokou transparentnost zpracování osobních údajů. O typu, účelu a rozsahu zpracování jste dostatečným způsobem informováni pouze tehdy, pokud je zpracování pro vás jako subjekt údajů srozumitelné.
V našem prohlášení o ochraně osobních údajů vám proto podrobně vysvětlíme, které osobní údaje zpracováváme při používání těchto webových stránek   , všech jiných internetových stránek, které na ně odkazují, a v dalších, zde případně vysvětlených případech.
Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) a ostatních požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je společnost

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tel.: + 49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

Dále jen „správce“ nebo „my“.

Správce můžete kontaktovat na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – osobně –
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Uvědomte si prosím, že se přes odkazy na našich webových stránkách můžete dostat na jiné webové stránky, které neprovozujeme my, nýbrž třetí strany. Takové odkazy buď jednoznačně označujeme, nebo jsou identifikovatelné na základě údaje na adresním řádku vašeho prohlížeče. Za dodržování ustanovení na ochranu osobních údajů a bezpečné zpracování vašich osobních údajů na těchto webových stránkách provozovaných třetími osobami neneseme žádnou odpovědnost. 

 

2. Definice
 

Z GDPR

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů používá pojmy z textu nařízení GDPR. Definice pojmů (čl. 4 GDPR) najdete např. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou textové soubory, které může webová stránka ukládat na vaše koncové zařízení nebo je z něj číst. Obsahují kombinace písmen a číslic např. pro identifikaci uživatele a jeho nastavení při obnovení spojení s webovou stránkou, která cookie uložila, pro umožnění zachování přihlášení k zákaznickému účtu nebo pro provádění statistických analýz určitého chování během používání.

Technologie WebStorage umožňuje lokálně ukládat proměnné a hodnoty do mezipaměti prohlížeče uživatele. Tato technologie zahrnuje jak tzv. „sessionStorage“, který zůstane uložen až do zavření záložky prohlížeče, tak také „localStorage“, který zůstane uložen v mezipaměti prohlížeče tak dlouho, dokud ji uživatel nevyprázdní. Technologie localStorage mimo jiné umožňuje při otevření našich webových stránek opět rozpoznat uživatele a jeho nastavení.

Kategorie údajů

Pokud uvádíme kategorie zpracovávaných údajů, máme na mysli především tyto osobní údaje: základní údaje (např. jméno, adresa, data narození), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, služby messengeru), obsahové údaje (např. textové záznamy, fotografie, videa, obsahy dokumentů/souborů), údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, doby platnosti, kategorie zákazníků), platební údaje (např. bankovní spojení, historie plateb, použití jiných poskytovatelů platebních služeb), údaje o používání (např. průběh na našich webových stránkách, používání určitých obsahů, časy přístupů, historie kontaktů nebo objednávek), údaje o připojení (např. informace o zařízení, IP adresy, URL-Referrer), údaje o poloze (např. data GPS, geolokalizace IP, přístupové body).

 

3. Informace o zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je to ze zákona přípustné. Předávání osobních údajů se provádí výhradně v níže popsaných případech. Osobní údaje jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními (např. pseudonymizací, šifrováním).

Pokud nejsme za zákona povinni údaje dále ukládat nebo je předávat třetím stranám (především orgánům činným v trestním řízení), závisí rozhodnutí, které osobní údaje budeme zpracovávat a jak dlouho a v jakém rozsahu je případně budeme zveřejňovat, na tom, které funkce webových stránek v konkrétním případě používáte.

 

4. Doba uložení

Osobní údaje budou smazány, jakmile zanikne účel jejich zpracování nebo uplyne předepsaná lhůta pro jejich uchovávání, s výjimkou případů, kdy existuje nutnost dalšího uložení osobních údajů za účelem uzavření nebo plnění smlouvy. Pokud musíme informovat o době uložení souborů cookie a podobných technologií, najdete příslušné údaje pod číslem II. 1 tohoto prohlášení.

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci žádosti o zaměstnání (viz níže), budou uloženy po dobu šesti měsíců po ukončení procesu ucházení o zaměstnání.

 

5. Automatické rozhodování v jednotlivých případech a profilování

Automatické rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování se neprovádí.

 

6. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k informacím dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. U práva na přístup k informacím a u práva na výmaz platí omezení dle §§ 34, 35 BDSG.
Máte právo podat stížnost úřadu provádějícímu dozor nad ochranou osobních údajů (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů, který je pro nás kompetentní:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Zemský správce pověřený ochranou osobních údajů a svobodou informací Severní Porýní-Vestfálsko)
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Stížnost však můžete podat u jakéhokoli jiného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seznam dozorových úřadů najdete na: https://www.bfdi.bund.de/ (v části Infotéka/adresy a odkazy)

 

7. Oznamovací povinnost správce

Veškerým příjemcům, jejichž osobní údaje byly zveřejněny, sdělujeme jakoukoliv opravu nebo výmaz jejich osobních údajů nebo omezení zpracování dle čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, s výjimkou případu, kdy sdělení nelze provést nebo je spojeno s nepřiměřenými náklady. Pokud to budete požadovat, budeme vás informovat o příjemcích.

 

8. Povinnost poskytování

Pokud v následujících informacích o právních základech není uvedeno jinak, nejste povinni poskytovat osobní údaje. V případě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jsou však osobní údaje nutné k plnění smlouvy nebo k jejímu uzavření. Pokud příslušné osobní údaje neposkytnete, není možné plnění smlouvy ani její uzavření. Pokud neposkytnete údaje v přípdech uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a, f GDPR, nebude možné používat příslušné části našich webových stránek.

Rovněž nejste povinni poskytovat své osobní údaje v souvislosti s našimi akcemi a semináři, avšak bez poskytnutí těchto údajů se nelze těchto akcí účastnit.

 

9. Právo na vznesení námitky a odvolání souhlasu

Z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, máte dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Pokud se zpracování osobních údajů provádí za účelem přímé reklamy, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy.

Dle čl. 7 odst. 3 v. 1 GDPR máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili. Oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání tím není dotčena. Odvolání se tak vztahuje vždy pouze na zpracování plánované po odvolání. Odvolání nemá předepsanou formu a zasílá se poštou nebo e-mailem. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případu, kdy to povoluje jiný (zákonný) předpoklad. Pokud však dojde k odvolání souhlasu a neexistuje žádný jiný souhlas, musí být osobní údaje dle čl. 17 odst. 1 písm. b GDPR na základě vašeho přání neprodleně smazány.

Vznesení námitky a odvolání souhlasu lze podat libovolnou formou na adresu:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

Udělení určitého souhlasu/souhlasů (viz služby v části II.) můžete odvolat přímo prostřednictvím našeho nástroje pro udělení souhlasu. Uvědomte si prosím, že to musíte provést na každém koncovém zařízení, na kterém jste navštívili naše webové stránky a udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Používání webových stránek a jejich funkcí vyžaduje pravidelné zpracování osobních údajů.

1. Služby, funkce a soubory cookie

 

 

2. Shariff

Na našich webových stránkách používáme pro začlenění sociálních pluginů z Facebooku (tlačítko Share), Twitteru (tlačítko Share), LinkedInu (tlačítko Share), Pinteresu (tlačítko Share), XINGu (tlačítko Share) a WhatsAppu (tlačítko Share) technické řešení (tlačítko Shariff), které nahrazuje tlačítka sociálních sítí. Toto řešení brání přímému přenosu vašich údajů na sociální sítě a zabraňuje, aby tito poskytovatelé načítali a ukládali informace ve vašem koncovém zařízení. Proto při otevření našich webových stránek ještě nedochází k připojení k serverům sociálních sítí. To proběhne až v okamžiku, kdy kliknete na některé z tlačítek. Jakmile kliknete na odpovídající tlačítko, otevře se nová stránka, která je načtena ze serverů příslušné sociální sítě. Provozovatel této sociální sítě se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku. Poskytovatel může zároveň ukládat na vaše koncové zařízení soubory cookie, pokud jste jejich používání ve vašem prohlížeči nezakázali, nebo může soubory cookie číst.

 

3. Předplatné našeho zpravodaje

Účel zpracování: Předplatné našeho zpravodaje o našich novinkách a nabídkách. Doklad o vašem souhlasu; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to jsou současně naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a, f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o připojení a údaje o používání
Příjemce osobních údajů: žádný
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme?: Ne

 

4. Vyžádání reklamních materiálů nebo nabídek

Účel zpracování: Žádost o reklamní materiály a/nebo individuální nabídky k našim produktům; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to je současně náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o připojení a údaje o používání. Pokud již jste naším zákazníkem, stačí uvést vaše zákaznické číslo a vaši e-mailovou adresu.
Příjemce osobních údajů: Příp. poskytovatel služeb (např. přepravní společnost), pokud je zveřejnění nezbytné ke splnění žádosti.
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme?  Ne

 

5. Přihlášení a provádění prezenčních seminářů (Schlüter-Workbox) a webinářů (GoTo Meeting)

Účel zpracování: Přihlášení na prezenční semináře prostřednictvím Schlüter-Workbox a webináře prostřednictvím GoTo Meeting, které pořádáme; Příprava a realizace seminářů a webinářů. Doklad o vašem přihlášení; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to jsou současně naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o smlouvě a údaje o připojení (v závislosti na příslušném semináři nebo webináři a na procesu přihlášení)
Příjemce osobních údajů: Možný příjemce v souvislosti s přihlášením a realizací seminářů, pokud je k tomuto účelu nutné zveřejnění (např. k rezervaci hotelových pokojů na přání účastníků seminářů); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irsko (u webinářů prostřednictvím GoTo Meeting)
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné (v případě prezenčních seminářů); u webinářů v jednotlivých případech USA (podle ustanovení (EU) 2016/1250 – „štít na ochranu osobních údajů EU-USA“ a na základě standardních klauzulí na ochranu osobních údajů Evropské komise, čl. 46 odst. 2 píms. c GDPR)
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme? Ne

 

6. Přihlášení k účasti na našich akcích

Účel zpracování: Přihlášení, příprava a realizace našich akcí. Doklad o vašem přihlášení; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to jsou současně naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). 
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o smlouvě a údaje o připojení (v závislosti na konkrétní akci a na procesu přihlášení)
Příjemce osobních údajů:  Možný příjemce v souvislosti s přihlášením a realizací akcí, pokud je k tomuto účelu nutné zveřejnění (např. spolupracovníci, kteří poskytují prostory).
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné.
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme? Ne

 

7. Žádosti o zaměstnání

Účel zpracování: Zpracování vašich žádostí o zaměstnání (prostřednictvím e-mailu nebo poštou) a realizace procesu ucházení o zaměstnání; zohlednění vaší žádosti při budoucím procesu ucházení o zaměstnání u nás nebo v rámci skupiny Schlüter, pokud je k dispozici výslovný souhlas.
Právní základ: Čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 v. 1 BDSG; pro žádosti o zaměstnání v rámci skupiny Schlüter a také k uložení pro budoucí proces ucházení o zaměstnání čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR, § 26 odst. 2 BDSG
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o smlouvě, údaje o používání, údaje o připojení a příp. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (v závislosti na konkrétním vypsání veřejné soutěže; ukládat se budou výhradně údaje týkající se vaší žádosti, které nám sdělíte a které smíme zpracovávat pouze v souvislosti s žádostmi o zaměstnání)
Příjemce osobních údajů: žádný. Pouze v případě, že ktomu udělíte váš výslovný souhlas, se uskuteční předání v rámci skupiny Schlüter za účelem zde aktuálně probíhajícího nebo budoucího procesu ucházení o zaměstnání.
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme? Ne

 

8. Navázání kontaktu (kontaktní formulář / kontaktování e-mailem)

Účel zpracování: Zpracování vaší žádosti o kontakt a prosby o zavolání zpět; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to jsou současně naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (pokud tato žádost vede k pozdějšímu uzavření smlouvy nebo se týká stávající smlouvy)
Kategorie údajů: V závislosti na typu žádosti. Zpravidla se přitom zpracovávají kontaktní údaje, základní údaje a obsahové údaje.
Příjemce osobních údajů: žádný
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme? Ne

 

9. Účast ve výherních soutěžích

Účel zpracování: Realizace výherních soutěží prostřednictvím našich webových stránek a případně našeho facebookového profilu; oznámení výherců; správa a zlepšování interních obchodních procesů; další rozvoj výherních soutěží; záruka bezpečnosti našich informačně technických systémů (to jsou současně naše oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, údaje o připojení, údaje o používání
Příjemce osobních údajů: Možný příjemce v souvislosti s realizací výherní soutěže nebo s doručováním výher (např. poskytovatel přepravních služeb).
Zamýšlené předávání do třetích zemí: žádné
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme? Ne

 

III INFORMACE O EXTERNÍCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI SCHLÜTER-SYSTEMS KG


YouTube Channel

Účel zpracování: Na platformě „YouTube“ společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko ("Google") jsme na adrese https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA vytvořili videokanál. Pokud tyto stránky otevřete, zpracuje společnost Google vaše osobní údaje. My dostáváme statistiky o používání těchto stránek, které jsou z těchto údajů odvozeny.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Základní údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, údaje o používání, údaje o připojení, příp. údaje o poloze
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V jednotlivých případech USA
Ukládáme na základě vašeho souhlasu na vašem koncovém zařízení osobní údaje nebo je načítáme?: Ne

 

Sdílet